និស្សិតខាង Troll: ជិះម៉ូតូLoyពេក haha🔥😂-និស្សិតខាង Troll-khmer troll funny-niset khang troll

Published on Dec 19, 2017
154,201 views
និស្សិតខាង Troll
Download និស្សិតខាង Troll: ជិះម៉ូតូLoyពេក haha🔥😂-និស្សិតខាង Troll-khmer troll funny-niset khang troll
និស្សិតខាង Troll: ជិះម៉ូតូLoyពេក haha🔥😂-និស្សិតខាង Troll-khmer troll funny-niset khang troll

សូមជួយ Subsrcibe ដើម្បីទទួលបាន Videos ថ្មីៗ : https://goo.gl/j6NxzX

- បទ ស្ពានអូតាគី ច្រៀងដោយ ច្រឹងពលរដ្ឋ ឈនឈឿន អ៊ុំវិចិត្រ ក្មេងខ្មែរ នាយចាប់ចៀន និង អធិរាជសំលេងមាស-និស្សិតខាង​ Troll: https://www.youtube.com/watch?v=UYKiw...

- យក្សកោសខ្យល់យំស្រែកដូចគោរ14ឆ្នាំឡេីងធាត់ជិត100គីឡូ-និស្សិត ខាងTroll: https://www.youtube.com/watch?v=LIWXo...

- បទ ស្ពានអូតាគី ច្រៀងដោយ ច្រឹងពលរដ្ឋ ឈនឈឿន អ៊ុំវិចិត្រ ក្មេងខ្មែរ នាយចាប់ចៀន និង អធិរាជសំលេងមាស-និស្សិតខាង​ Troll: https://www.youtube.com/watch?v=UYKiw...
- សំលេងរកយូរហើយ-​និស្សិតខាង​ Troll: https://www.youtube.com/watch?v=RTM8u...

និស្សិតខាង​ Troll ពលីចេញថ្មីអស់សំណើចទ្រាំមិនបានជាមួយនឺងកាត្រូរដ៏ពិនប្រសព្វនៃការរកគន្លិះនៃសំណើច
Keyword: troll,khmer,funny,khmer funny,khmer funny video,khmer funny videos 2017,vtube original song,Khmer video,new video 2017,Funny video,Troll,khmer funny video,khmer troll,troll,khmer funny,
troll khmer,khmer new comedy,funny video,funny,comedy,khmerTroll,Khmer comedy 2017,Khmer new comedy,Cambodia funny,funny video 2017 new,khmer comedy show,
khmer Funny Show,khmer comedy,

Loading...